Student zone

นักเรียนที่ต้องการตรวจสอบผลการเรียน กรุณากรอกขอมูลขอใช้สิทธิ์และรอการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ ถึงจะสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลได้

โดยดำเนินการดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบโดยใช้ Account ของ G-Mail
  2. กรอกข้อมูลขอใช้สิทธิ์โดยกรอก E-Mail สำหรับใช้งาน เป็น G-Mail ที่ใช้งานปัจจุบัน แล้วส่งฟอร์ม คลิกที่นี่เพื่อขอใช้สิทธิ์
  3.  รอเจ้าหน้าที่อนุมัติ

เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว

  1. เข้าสู่เว็บไซต์โดย เข้าที่ Student Zone ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนฯ (อยู่ด้านซ้ายมือ)
  2. เลือกตรวจสอบข้อมูล
  3. เลือกรายการเพื่อตรวจสอบ
  4. เมื่อเลิกใช้งาน ให้ออกจากระบบทุกครั้ง