หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประชุมผู้ปกครอง
โดย : admin
อ่าน : 464
พุธ ที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

เรื่อง  แจ้งวันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  และวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ประชุมผู้ปกครอง
เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

เนื่องด้วย โรงเรียนบ้านบวกค้างได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ      เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีข้อที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเรียนให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ กรณีที่โรงเรียนดำเนินการสอบปลายภาคเสร็จสิ้นแล้ว ให้สถานศึกษาประกาศปิดภาคเรียน และ ไม่ควรดำเนินกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป สำหรับกรณีที่จะต้องรับผลการเรียนขอให้ติดต่อเป็นรายกรณี หรือใช้สื่อเทคโนโลยีในการประสานงาน
                  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว  ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งปฏิทินโรงเรียน


วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 วันปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2563  เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
- รับผลการเรียน
- รับอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6


วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน


วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


         ด้วยความห่วงใยจากทางโรงเรียนในช่วงระยะเวลาที่ปิดภาคเรียน  ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานของท่านช่วยเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19)  ตลอดจนกวดขันด้านความประพฤติ และทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563       
                   จึงเรียนมาโปรดเพื่อทราบ
                           ขอแสดงความนับถือ
         
                                          
                           นายจตุรงค์  ศรีเมืองมา
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง