ฝ่ายงานบริหารงานบุคคล

๓.๑ การวางแผนอัตรากำลัง 

๓.๒การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

๓.๓ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

๓.๔ การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          ๓.๕ การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

๓.๖ การลาทุกประเภท

๓.๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๓.๘ การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

๓.๙ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

๓.๑๐ การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

๓.๑๑ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 

๓.๑๒ การออกจากราชการ

๓.๑๓ การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 

๓.๑๔ การจัดทำ บัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๓.๑๕ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓.๑๖ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

3.๑๗ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.๑๘ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.๑๙ การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 

3.๒๐ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา