ฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป

บุคลากรกลุ่มงานฯ

นายคมกฤช ขุมทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป
นางปิยวรรณ เตไชยกูล
– งานสภานักเรียน
– งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
นายกรกต ไพรบูลย์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศข้อมูลสถานศึกษา
– งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารสถานศึกษา
– งานข้อมูลและสถิติกลุ่มงานบริหาร
– งานระบบฐานข้อมูล, Web master และระบบออนไลน์

นางสาวนันท์นภัส สมบัตินันทน์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
– งานสารบรรณ
– งานจัดการงานทั่วไป
– งานรายงานข้อมูล

๔.๑ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

๔.๒ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

๔.๓ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 

๔.๔ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน

๔.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

๔.๖ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

๔.๗ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๔.๘ การดำเนินงานธุรการ

๔.๙ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๔.๑๐ การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

          ๔.๑๑ การรับนักเรียน 

๔.๑๒ การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

๔.๑๓ การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

๔.๑๔ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

๔.๑๕ การทัศนศึกษา 

๔.๑๖ งานกิจการนักเรียน

๔.๑๗ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 

๔.๑๘ การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร

        หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 

๔.๑๙ งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

๔.๒๐ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

๔.๒๑ แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน