งานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านบวกค้าง
Waste mangement and environment, Banbuakkhang school


     Ecobricks คือ ขวดพลาสติกที่เอาขยะพลาสติกมาใส่ให้แน่นจนเต็มขวด นำไปใช้ประโยชน์ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบประหยัดได้ เป็นอีกหนึ่งวิธีลดขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม
Data from: มหาวิทยาลัยมหิดล
ยินดีต้อนรับ สู่ งานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านบวกค้าง Welcome to department of waste in school management and environment, Banbuakkhang school.