อยู่ในระหว่างการพัฒนาระบบ ติดต่อขอใช้บริการงานสารสนเทศโรงเรียน ห้องศูนย์อำนวยการ

 

::ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านบวกค้าง::
โรงเรียนบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ 05344-6754, โทรสาร 0-5344-6753 www.banbkschoolcm.ac.th/e-data/index-1.php