ค ำชี้แจง การประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)