รางวัลที่ได้รับ
Copyright © โครงการโรงเรียนคุณธรรม - โรงเรียนบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, โทรศัพท์ 053-446754,
http://BK-MIS.banbkschoolcm.ac.th 2018. All Rights Reserved.
โรงเรียนได้รับรางวัลแผนปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โครงการ โรงเรียนคุณธรรม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 และได้รับการเยี่ยมชมจากคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)