กระบวนการ
Copyright © โครงการโรงเรียนคุณธรรม - โรงเรียนบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, โทรศัพท์ 053-446754,
http://BK-MIS.banbkschoolcm.ac.th 2018. All Rights Reserved.
๑) กระบวนการดำเนินงานปลูกฝังคุณธรรม(ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงงาน)
๑) ประชุมคณะครู ชี้แจงความเป็นมาของโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและครูที่
ปรึกษาในการทำโครงงาน
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียนแกนนำ ตามขั้นตอนใบงาน ๑-๖ โดยครูที่ปรึกษา
คอยช่วยเหลือแนะนำ
๓) นักเรียนแกนนำขยายผล โดยแบ่งนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนนออกเป็นกลุ่มตามความ
เหมาะสม
๔) แต่ละกลุ่มคิดปัญหา
ขั้นตอนที่ ๑ ให้แต่ละคนคิดปัญหาที่คิดว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ที่ต้องการแก้ไข หรือ
เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
ขั้นตอนที่ ๒ แต่ละกลุ่มรวบรวมปัญหาของแต่ละคน แล้วนำปัญหามาจัดเรียงลำดับ
ความสำคัญตามลำดับ
ขั้นตอนที่ ๓ เมื่อได้ปัญหาที่คัดเลือกแล้วแต่ละกลุ่มหาสาเหตุของปัญหา จุดประสงค์
การทำโครงงาน วิธีการแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ ๔ ร่วมกันจัดทำโครงงานคุณธรรม โดยมีครูที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือ
ขั้นตอนที่ ๕ แต่ละกลุ่มปฏิบัติตามขั้นตอน กิจกรรม และประเมินผลตามระยะเวลาที่
กำหนด