วัตถุประสงค์
Copyright © โครงการโรงเรียนคุณธรรม - โรงเรียนบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, โทรศัพท์ 053-446754,
http://BK-MIS.banbkschoolcm.ac.th 2018. All Rights Reserved.
จากปัญหาใน คุณธรรมและจริยธรรมเป้าหมายของโรงเรียน
คุณธรรมเป้าหมายคือ ความรับผิดชอบ
จริยธรรมเป้าหมายคือ มีความรับผิดชอบ รักสะอาด
ชื่อโครงงานคุณธรรมที่โรงเรียนใช้ในการขับเคลื่อน
สบายตา เมื่อมาเยือน
กลุ่มเป้าหมายการพัฒนา
นักเรียนระดับชั้น ป.๑-ม.๓ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๕ คน
ระยะเวลาที่กำหนดดำเนินการ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑