นวัตกรรม ปรัชญาที่นำมาใช้
Copyright © โครงการโรงเรียนคุณธรรม - โรงเรียนบ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130, โทรศัพท์ 053-446754,
http://BK-MIS.banbkschoolcm.ac.th 2018. All Rights Reserved.
        องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ใช้ในการปลูกฝังคุณธรรม
(หลักการหรือทฤษฎีที่นำมาใช้)
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข