คณาจารย์และนักศึกษา Shiga university ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

You may also like...