White Power day และวันสุนทรภู่ 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านบวกค้างได้จัดงานวันพลังสีขาว (White Power day) ประจำปีการศึกษาขึ้นใรเวลา 9.00 น. โดยมีการอ่านสารจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ กิจกรรมเต้นบาสโลบของคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด

ในภาคบ่าย มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และการประกวดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561

 

You may also like...