การติดตามข้อมูลนักเรียนและประวัติการรับวัคซีน

เรื่อง  ติดตามข้อมูลนักเรียน               

เรียน  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบวกค้าง

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านบวกค้างได้ทำการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่  16 พฤษภาคม 2562 นั้น โรงเรียนฯมีจะได้มีการสำรวจ รวมถึงตรวจสอบข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา 2562 และข้อมูลการได้รับวัคซีนของนักเรียนตั้งแต่แรกเกิด เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน และเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองในการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลนักเรียน โดยดำเนินการ ดังนี้

  1. เตรียมเอกสารยืนยันตัวตนของนักเรียน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน(กรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนใช้สำเนาสูติบัตรแทน) หรือสำเนาเอกสารทางทะเบียนราษฎร์อื่นๆ อย่างละ 2 ชุด
  2. สำเนาเอกสารข้อมูลการได้รับวัคซีนของนักเรียนตั้งแต่แรกเกิด

โดยสามารถส่งได้ที่ครูประจำชั้นของนักเรียนหรือส่งที่ห้องธุรการ

สอบถามเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0-5344-6754

You may also like...