การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านบวกค้าง ครั้งที่ 1/2562

ขั้นตอนการลงทะเบียนประชุมและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

  • ลงทะเบียนโต๊ะลงทะเบียนหน้าหอประชุม
    • หมายเลข 1 งานรับนักเรียน สำหรับนักเรียนที่ยื่นใบสมัครในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 (นักเรียนที่ยื่นใบสมัครแล้วและนักเรียนเดิม ข้ามไปโต๊ะโซน หมายเลข 2)
    • หมายเลข 2 จุดลงทะเบียนประชุม ลงประชุมตามชั้น
  • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  • รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน

You may also like...