โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีที่โรงเรียนบ้านบวกค้างได้รับรางวัลระดับประเทศ โรงเรียนตาร์บอนต่ำ 2561 EGAT Green Learning Award 2018  จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

You may also like...