นักศึกษาจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ

วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับอาจารย์จาก Shiga university นำนักศึกษาจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบในโรงเรียนบ้านบวกค้าง

You may also like...