นักศึกษาจาก Shiga university ประเทศญี่ปุ่นศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการบริหารจัดการตามหลักเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ

วันอังคารที่ 4 เดือนกันยายน 2561 คณะศึกษาศาสต...