กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนฯ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนฯ เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก

You may also like...