กิจกรรมวันพลังสีขาว และ วันสุนทรภู่ ปี 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านบวกค้างได้จัดงานวันพลังสีขาว(White Power Day) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกประเภท มีการอ่านสารจากนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายวิชาติ ปาลีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง การออกกำลังกายแบบแอโรบิค กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ เป็นต้น และในภาคบ่ายมีการจัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ขึ้น เช่น การมอบรางวัลวาดภาพ คัดลายมือ การประกวดตัวละครจากวรรณคดีที่ประพันธ์โดยท่านสุนทรภู่ การแสดงละครเรื่องสิงหไกรภพ เป็นต้น

You may also like...