การติดตามการเข้าเรียน 2561 และงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 ได้ติดตามการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียน 2561 และบูรณาการติดตามงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 5 งาน คือ

  • งานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
  • งานโครงการตามพระราชดำริ
  • งานระบบการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
  • งานกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
  • งานสภานักเรียน

You may also like...