การใช้งานแบบฟอร์มแจ้งขาดเรียนออนไลน์

การใช้งานแบบฟอร์มแจ้งขาดเรียนออนไลน์ โรงเรียนบ้านบวกค้าง

(สำหรับนักเรียนที่หยุดเรียนและต้องการแจ้งผ่านออนไลน์)

 

สามารถเข้าได้หลายช่องทาง

1) เข้า URL    http://banbkschoolcm.ac.th/bkstform1

2) สแกน QR Code ผ่านตัวอ่าน QR Code เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line)

You may also like...