การอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2561

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นางเพ็ญศรี ปัญญาศรี หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ นางนภัสภรณ์ ทิมาสาร กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และนางสาวผกาพรรณ อินโปธา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2561 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต1 ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

You may also like...