ประกาศแต่งตั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษา

>> ไฟล์แนบ คำสั่ง17/2561

คำสั่งโรงเรียนบ้านบวกค้าง

       ที่  17 / ๒๕61

เรื่อง  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

 ปีการศึกษา 2560

           …………………………………………………………………………………………………….

                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  ตามนโยบายประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทุกสถานศึกษาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  เพื่อทราบจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งเพื่อเป็นการรายงานผลการจัดการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้การดำเนินการประเมินและการจัดทำรายกงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผล จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ

 • นายคมกฤช ขุมทรัพย์         ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง          ประธานคณะกรรมการ
 • นางเพ็ญศรี ปัญญาศรี        ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง            กรรมการ
 • น.ส.ผกาพรรณ อินโปธา       ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง            กรรมการ
 • นางนภัสภรณ์ ทิมาสาร       ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง            กรรมการ
 • นางสาวอุไร มหาพรหม      ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง            กรรมการ
 • นางทวีพร มาน้อย             ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง            กรรมการ
 • นางอำไพ หน่อเรือง          ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง            กรรมการ
 • นางปิยวรรณ เตไชยกูล        ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง            กรรมการ
 • นายมนตรี สุวรรณจักร        ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง           กรรมการ
 • นายพงศกร บุญตัน            ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง                             กรรมการ
 • นางสาวอาทิตยา นันตะภูมิ   ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง          กรรมการ

12.นายกิติพงศ์   จำนงศรี          ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบวกค้าง          กรรมการ

           13.นางสาวนันท์นภัส  สมบัตินันทน์   เจ้าหน้าที่ธุรการ                      กรรมการและเลขานุการ

                  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมินมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ที่ได้ดำเนินการ           ในปีการศึกษา ๒๕60 และจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรายงานผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

                                   สั่ง ณ วันที่   17  เดือน  เมษายน  พ.ศ.   ๒๕61

         (ลงชื่อ)

                                                 (นายวิชาติ    ปาลีตา)

                                              ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง

You may also like...