นำเสนอผลงานโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 2561 จ.เชียงใหม่

วันที่ 4 เมษายน 2561 นายวิชาติ ปาลีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูบุคลากร นางอำไพ หน่อเรือง ผู้รับผิดชอบงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ร.ร.บ้านบวกค้าง นำเสนอผลงาน/แผนงาน โครงการเรียนเรียนปลอดขยะ 2561 เพื่อรับการประเมินผลงานฯ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

You may also like...