วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านบวกค้าง

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านบวกค้าง

“ภายในปี 2561 โรงเรียนบ้านบวกค้าง จัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน และรักความเป็นท้องถิ่น”