ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านบวกค้าง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลบวกค้าง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่

แต่เดิมอาศัยเรียนในวัดบวกค้าง  เปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์  2465

พ.ศ. 2480  ได้ทำการย้ายโรงเรียนไปเรียนข้างวัดบวกค้างและสร้างอาคารเรียน 1  หลัง โดยอาศัยเงินจากวัดบวกค้างและราษฎร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2482

พ.ศ. 2500  สภาพอาคารเรียนเดิมชำรุดทรุดโทรม  คณะครู  ราษฎรบ้านบวกค้าง  ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 002 ขนาด 4 ห้องเรียนเปิดทำการสอนเมื่อ 24 มีนาคม 2502

พ.ศ. 2519  นายบุญส่น  พิณเสนาะ ครูใหญ่ ร่วมกับ พระอธิการสิริวิชโย เจ้าอาวาสวัดบวกค้าง  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการโรงเรียน  นายชลอ  เจษฎาพันธ์  สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่  เขตอำเภอสันกำแพง  ได้ทำการประชุมและมีมติให้ย้ายโรงเรียนจากข้าง  วัดบวกค้างไปเรียนที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน  เนื้อที่  15  ไร่  2  งาน  83  ตารางวา