หลักสูตรชุมชนคนยอง(Thai-Yong Community Curriculum:TYCC)

หลักสูตรชุมชนคนยอง(Thai-Yong Community Curriculum:TYCC)

โรงเรียนบ้านบวกค้าง อยู่ในช่วงพัฒนาหลักสูตร

 

หลักสูตรท้องถิ่น สาระเพิ่มเติม เพื่อการส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์ “ไทยยอง” ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3 เนื้อหาหลักประกอบด้วย

1. ประวัติความเป็นมาของชุมชนคนยอง (The history of “Thai-Yong”)

    – ยองสมัยอดีต (“Thai-Yong” in the past)
– การอพยพและตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย

2. ภาษายอง (Thai-Yong langues)
– ตัวอักษรเขียน
– การอ่าน
– วรรณกรรม

3. ศิลปะและวัฒนธรรมคนยอง(The are & Thai-Yong culture)
– ประเพณีและความเชื่อ
– การตั้งที่อยู่อาศัย
– อาหารการกิน

4. การวิพากษ์ การค้นคว้าและความเรียง
– ทฤษฎีการเรียนรู้วิชา ชุมชนคนยอง
– แผนภาพความคิด (Mind mapping)
– กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างโครงงาน (Project learning)
– การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภาษายอง