พันธกิจ เป้าหมาย

พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนบ้านบวกค้าง

1. จัดการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย รักความสะอาด และมีมารยาทงามอย่างไทย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สู่ความเป็นสากล