ฝ่ายงานวิชาการ

โครงสร้างบริหารงาน ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนบ้านบวกค้าง อำเภอสันกำแพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  1

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียน
นางเพ็ญศรี   ปัญญาศรี
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

– วิเคราะห์เอกสารหลักสูตร

– จัดทำโครงสร้างหลักสูตร

– นำหลักสูตรไปใช้

– ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

งานพัฒนากระบวน
การเรียนรู้

– งานส่งเสริมครูจัดทำแผน

   การจัดการเรียนรู้

– ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู

   เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน

   รู้ ตามความเหมาะสม

งานการวัดผล ประเมิน
    ผลและเทียบโอน

– กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ

   เกี่ยวกับการวัดผลและ

   ประเมินผลของสถานศึกษา

– พัฒนาเครื่องมือวัดผลและ

   ประเมินผลให้ได้มาตรฐาน

งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

– งานส่งเสริมให้ครุศึกษา

   วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา

   คุณภาพการเรียนรู้

– ประสานความร่วมมือ การ

   วิจัย กับเครือข่าย

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

– งานส่งเสริมให้ครูผลิต

   พัฒนาสื่อ และนวัตกรรม

   การเรียนการสอน

– ประสาน ร่วมมือ ในการจัด

   หาสื่อ พัฒนาการใช้สื่อ

–  งานห้องสมุด

งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

– งานสำรวจแหล่งเรียนรู้

– จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

– สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียน

   รู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา

– จัดกระบวนการเรียนรู้ครอบ

   คลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานนิเทศการศึกษา

– งานจัดระบบการนิเทศงาน

   วิชาการ การเรียนการสอน

– งานพัฒนาระบบการนิเทศ

งานแนะแนวการศึกษา

– จัดระบบการแนะแนวใน

   สถานศึกษา

– ประสานกับคณะครูดำเนิน

   การแนะแนวการศึกษา

งานการประกันคุณภาพการศึกษา

– จัดระบบโครงสร้างองค์กร

– กำหนดเกณฑ์การประเมิน

– ประสานงานกับองค์กรอื่นๆ