บุคลากร

สายบริหาร

นายจตุรงค์  ศรีเมืองมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบวกค้าง

สายงานการสอน

นายคมกฤช  ขุมทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางอำไพ  หน่อเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางทวีพร  มาน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนภัสภรณ์  ทิมาสาร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวผกาพรรณ  อินโปธา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเพ็ญศรี  ปัญญาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ


นางปิยวรรณ  เตไชยกูล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพงศกร  บุญตัน
ครู ค.ศ.1


นางสาวอาทิตยา  นันตะภูมิ
ครูอัตราจ้าง

 

นางสาวสุพัชรีญา ทองคต
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์

 

นางสุพัฒน์  อนุรักษ์
ครูผู้ช่วย

 

นางสาวนฤมล  โปธิปวน
ครูผู้ช่วย

 

 

สายงานสนับสนุน


นางสาวนันท์นภัสร์  สมบัตินันท์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกรกต  ไพรบูลย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นางณัฏฐ์วรัตถ์  ปินตาธรรม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

 

 

นายเสวก  เวียงสา
ช่างไม้

บุคลากรพิเศษ

พระจตุพล  จิตฺตสํวโร
ครูพระสอนศีลธรรม

นายวีระชัย
ครูดนตรีพื้นเมือง

ครูต่างประเทศ

Mr. Joshua  Slabaugh

English Foreign Teacher