งานระบบประกันคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียยนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ