คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายเปลี่ยน คัมภีร์บูรณา ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ
พระจตุพล จิตฺตสํวโร ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา กรรมการ
นายเพชร วิริยะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
นายใจ๋ แสงรัตน์ ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
นางเพ็ญศรี ปัญญาศรี ผู้แทนครู กรรมการ
นายสำเนียง วิริยะ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
นายวินัย จันต๊ะตึง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
นายอรัญ นันทยา ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
นายจตุรงค์ ศรีเมืองมา ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ และเลขานุการ