ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

    1.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบ้านบวกค้าง  รหัส 1050130580 ที่ตั้ง160 หมู่ 1 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์  0-5344-6754  โทรสาร 0-5344-6753  e-mail: bkschool50130@gmail.com  website http://banbkschoolcm.ac.th เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  1.  แนวทางการจัดการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา

          ความรู้   คู่คุณธรรม

วิสัยทัศน์ 

          ภายในปี  2561  โรงเรียนบ้านบวกค้างจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู้เรียน  และรักความเป็นท้องถิ่น

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาภาคบังคับให้ทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2.พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง

3.พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีวินัย  รักความสะอาด และมีมารยาทงามอย่างไทย สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน สู่ความเป็นสากล

เอกลักษณ์

          รักถิ่นชาวยอง

อัตลักษณ์

          ร่วมอนุรักษ์ภาษา  สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชาวยอง